வியாழன், அக்டோபர் 28, 2004

தூக்கு தூக்கி

குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன்
கொம்பேறித் தாவும் குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன்

உருண்டையான உலகின் மீது
உயர்ந்தோர் சொன்ன உண்மை ஈது

உருவ அமைப்பைக் காணும் போது
ஓரறிவு ஈரறிவு உயிர் என மாறி மாறி வாலில்லாத குரங்கு
ஓரறிவு ஈரறிவு உயிர் என மாறி மாறி வாலில்லாத உர்ர்ர்ர்ர்ர்

பிடித்த பிடி விடாமலே சிலர் பேசும் பேச்சாலும்
தலையில் பேனும் ஈரும் தேடித் தேடிப் பிடிப்பதனாலும்

நடிப்பினாலும் நடத்தையாலும் நரர்களும் வானரமும் ஓரு குலம்

உடுக்கும் உடைகள் படிப்பினாலும்
உள்ளபடி பேதமுண்டு
உண்மையில் வித்தியாசமில்லை
குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன்

மாமா குரங்கு
தாத்தா குரங்கு
பாப்பா குரங்கு
நீதான் குரங்கு
நீ குரங்கு
குரங்கு... குரங்கு.... குரங்கு...

குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன்
கொம்பேறித் தாவும் குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன்

Dhool.com - thookku thookki

3 கருத்துகள்:

http://www.dinakaran.com/daily/2004/Oct/29/others/topstory2.html

முதன் முதலாக செய்தியை வெளியிட்டது தமிழ் வலைப்பதிவுகள்தான் என்று சொல்லிக் கொள்ள வேண்டியதுதான் :))

À¡Ä¡ƒ¢

àìÌò à츢ô À¼õ À¡÷ò¾¢Õ츢ȣ÷¸Ç¡?

1.¦¸¡ñÎ Åó¾¡ø ¾ó¨¾
2. ¦¸¡ñÎ Åó¾¡Öõ ÅáŢð¼¡Öõ ¾¡ö
3. ¦¸¡¨ÄÔõ ¦ºöÅ¡û Àò¾¢É¢
4. ¯Â¢÷¸¡ôÀ¡ý §¾¡Æý

´Õ ºò¾¢Ãò¾¢ø þó¾ Ţš¾õ, ¿¼ìÌõ ¦À¡ØÐ, ¦À¡Õû §¾Ê ¿¡Ä¡ÒÈÓõ «ÛôÀôÀ¼ þÇÅú÷¸Ç¢ø ´ÕÅÃ¡É º¢Å¡ƒ¢, «¨¾ ´òÐì ¦¸¡ûÇ Á¡ð¼¡÷. «¾¢ø ¯ñ¨Á¢ø¨Ä ±ýÚ ¿¢åÀž¡¸ì ÜÈ¢î º¡Å¡Ä¢ðÎ, ¸¢ÇõÒÅо¡ý ¸¨¾. ÀòÁ¢É¢, Ḣɢ, À¡¨Ä¡, ±ýÚ ¾¢È¨ÁÂ¡É ¿Ê¸÷¸Ùõ, Å¢ò¾¢Â¡ºÁ¡É ¸¨¾Ô¼Ûõ, «üÒ¾Á¡É À¡¼ø¸Ù¼Ûõ Åó¾ À¼õ. þ¾¢ø ÅÕõ '¬Éó¾ì §¸¡É¡§Ã «È¢× ¦¸ðÎò¾¡ý §À¡É¡§Ã' ±ýÚ ÅÕõ ¼ôÀ¡íÌòÐô À¡¼¨Äì §¸ðÎì §¸¡ÀÁ¨¼ó¾ §¸¡É¡÷¸û, ¦¿ø¨Ä¢ø ´Õ ¾¢§Âð¼Ã¢ý ¾¢¨Ãî º£¨Ä¨Âì ¸ò¾¢Â¡ø Ìò¾¢ì ¸¢Æ¢òРŢð¼É÷. À¡÷ì¸Å¢ø¨Ä¦ÂÉ¢ø ´Õ Ó¨È À¡Õí¸û. ¦¸¡ïºõ ¦À¡Ú¨ÁÔõ §ÅñÎõ.

«ýÒ¼ý
º.¾¢ÕÁ¨Ä

கருத்துரையிடுக

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு