புதன், டிசம்பர் 24, 2003

திருவெம்பாவை & திருப்பாவை

திருவெம்பாவை & திருப்பாவை பாடல்கள்

பொருள் விளக்கும் சுட்டிகள்:
திருவெம்பாவை - மொழிமாற்றம் - G. Vanmikanathan
திருவெம்பாவை - 1 2 3 4 5 6 7 8 9பின்வரும் திருவெம்பாவை & திருப்பாவைகளுக்கு நன்றி: Dr.N.Ramani

திருப்பாவை - திருவெம்பாவை - திருப்பள்ளியெழுச்சி முன்னுரை


1 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
1 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

2 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
2 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

3 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
3 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்
திருவெம்பாவை - 3 - திருத்தம்

4 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
4 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

5 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
5 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

6 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
6 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

7 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
7 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்
7 - இராம.கி.யின் மறுமொழி

8 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
8 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

9 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
9 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

10 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
10 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

11 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை ஆங்கிலம்
11 - திருவெம்பாவை & திருப்பாவை தமிழ்

திருவெம்பாவை - 12 திருப்பாவை - 12

திருவெம்பாவை - 13 திருப்பாவை - 13

திருவெம்பாவை - 14 திருப்பாவை - 14

திருவெம்பாவை - 15 திருப்பாவை - 15

திருவெம்பாவை - 16 திருப்பாவை - 16

திருப்பாவை - 18 திருப்பாவை - 19 திருப்பாவை - 20
திருப்பாவை - 21 திருப்பாவை - 22 திருப்பாவை - 23
திருப்பாவை - 24 திருப்பாவை - 25 திருப்பாவை - 26
திருப்பாவை - 27 திருப்பாவை - 28 திருப்பாவை - 29
திருப்பாவை - 30

நன்றி:
Tamil.Net - தமிழ் இணையம்
மெய்கண்டார்

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு