வியாழன், பிப்ரவரி 12, 2004

விவாதத் திறமை

- சொ.சங்கரபாண்டி
புத்திசாலித்தனமான ஆனால் விஷமத்தனமானவர்கள்
தன் கருத்துக்கு ஒவ்வாதவர்களையோ, தன் எதிரிகள் என்று கருதுபவர்களையோ
இழிவுசெய்து எழுதக் கையாளும் உத்திகள் பல உண்டு:

1. இலேசாக பொய்களை ஆங்காகே தூவுவது (Machiavellian strategy).
2. எதிரிகளின் கருத்தை சிறிது திரித்து எழுதுவது (distortion or misrepresentation).
3. எதிரிகளின் கருத்தை சுருக்கி எழுதும் சாக்கில் தனக்குச்சாதகமான சிலவற்றை
எடுத்து எதிரிக்குச் சாதகமான பலவற்றை விடுத்து களங்கம் ஏற்படுத்தல் (The
Straw Man Fallacy or writing out of context).
4. எதிரியின் கருத்துக்களை விடுத்து, உருவ மற்றும் செயல்படும் திறமைக்
குறைவை பெரிதுபடுத்தல் (focussing on physical discrepancies).

நன்றி: தமிழோவியம்

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு