செவ்வாய், மார்ச் 02, 2004

உங்களுக்கு ஏற்ற புத்தகம் எது? ஒரு க்விஸ்
You're One Hundred Years of Solitude!

by Gabriel Garcia Marquez

Lonely and struggling, you've been around for a very long time.
Conflict has filled most of your life and torn apart nearly everyone you know. Yet there
is something majestic and even epic about your presence in the world. You love life all
the more for having seen its decimation. After all, it takes a village.Take the Book Quiz
at the Blue Pyramid.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு