வெள்ளி, மார்ச் 19, 2004

சித்திரக் கதை

யாஹு குழுமங்களில் இப்படிப் பேசினால் -->
Pickles cartoon

இப்படி எண்ணத் தோன்றும் -->

Blondie - Dagwood courtesy of Washington Post


முடிவு இப்படி ஆகிப் போகும் -->

Pickles

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு