புதன், மார்ச் 24, 2004

நவீன 'ஜன கன மன'


Ayidha Ezhuthu

ஏ.ஆர்.:
ஓ யுவா யுவா ஒ

கோரஸ் 1:
ஜன கன மன
ஜனங்களை நினை
கனவுகள் அல்ல (அல்லது வெல்ல)
காரியம் துணை

கோரஸ் 2:
ஓளியே வழியாக
மலையே படியாக
பகையோ பொடியாக
சக் சுக் சுக் சுக் கும்செய்

M:
இனியொரு இனியொரு விதி செய்வோம்

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

M:
விதியினை மாற்றும் விதி செய்வோம்

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

M:
கோரஸ் 1
கோரஸ் 2

ஏ.ஆர்.:
ஓ யுவா யுவா ஒ ஒஹோ

M:
ஆயுதம் எடு ஆணவம் சுடு
தீப்பந்தம் எடு தீமையைச் சுடு

ஏ.ஆர்.:
இருளை எரித்து விடு
ஏழைக்கும் வாழ்வுக்கும்
இருக்கின்ற இடைவெளி குறைத்து
நிலை நிறுத்து
ஆடி கொட்டத்தில் விட்டதை சட்டத்தின் வட்டத்தை உடைத்து

M:
காட்டுக்குள் நுழைகின்ற காற்று என்றும்
காலணி எதுவும் அணிவதில்லை
ஆயிரம் இளைஞர்கள் துணிந்து விட்டால்
ஆயுதம் எதுவும் தேவையில்லை

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

M:
கோரஸ் 1

ஏ.ஆர்.:
அச்சத்தை விடு லட்சியம் தொடு
வேற்றுமை விடு வெற்றியைத் தொடு
தோழா போராடு
மலைகளில் நுழைகின்ற நதியெனெ
சுயவழி அமைத்து, படை நடத்து
அட வெற்றிக்கு பக்கத்தில்
முற்றத்தின் சுற்றத்தை நிறுத்து

M:
நல்லவர் யாவரும் ஒதுங்கிக் கொண்டால்
நரிகளின் நாட்டாமை தொடங்கிவிடும்
வாலிபக் கூட்டணி வாளெடுத்தால்
வலப்பக்கம் பூமி திரும்பி விடும்

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

M:
கோரஸ் 1
கோரஸ் 2
கோரஸ் 1

ஏ.ஆர்.:
இனியொரு இனியொரு விதி செய்வோம்

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

ஏ.ஆர்.:
விதியினை மாற்றும் விதி செய்வோம்

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

நன்றி: வாலி - யாஹு குழுமம்

பிகு: கொழுந்து விட்டெரியும் பிரச்சினைக்கும் இதற்கும் எந்தவிதமான சம்பந்தமும் இல்லை :P

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு