புதன், அக்டோபர் 25, 2006

Books

சமீபத்தில் என்னைக் கவர்ந்த சில ஆங்கிலப் புத்தகங்கள்:

 1. The God Delusion: Richard Dawkins: கடவுள், மதம், அறிவியல், சொந்தக் கதை, நல்ல எழுத்து, புரிகிற நடை எல்லாவற்றையும் கலந்து கட்டினால் எப்படி இருக்கும்?

  தொடர்பான சுட்டிகள்:


 2. Not So Funny When It Happened: Tim Cahill: The Best of Travel Humor and Misadventure (Travelers' Tale)

 3. The Four Agreements: Don Miguel Ruiz: A Practical Guide to Personal Freedom, A Toltec Wisdom Book

  Be Impeccable With Your Word: Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.

  Don't Take Anything Personally: Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.

  Don't Make Assumptions: Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness, and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.

  Always Do Your Best: Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse, and regret.


 4. Mountain Man Dance Moves: The McSweeney's Book of Lists

 5. The Best American Nonrequired Reading 2006

 6. Trivia Lovers' Lists of Nearly Everything in the Universe: Barbara Ann Kipfer: 50,000+ big & little things organized by type and kind
| |

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு