ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 14, 2005

ஜன கன மன

ஜன கன மன அதிநாயக, ஜய ஹே
பாரத பாக்ய விதாதா
பஞ்சாப சிந்து குஜராத் மராத்தா
திராவிட உத்கல பங்கா
விந்தியா ஹிமாச்சல யமுனா கங்கா

உச்சல ஜலதிதரங்கா
தவ சுப நாமே ஜாகே
தவ சுப ஆஷிஸ மாகே
காஹே தவ ஜய காதா
ஜன கன மங்கள தாயக ஜய ஹே
பாரத பாக்ய விதாதா
ஜய ஹே, ஜய ஹே, ஜய ஹே,
ஜய ஜய ஜய, ஜய ஹே!மறு பதிவு | Jana Gana Mana | Music India OnLine - National Anthem individual renditions | Patriotic Songs (tamil) - Dishant.com


ஏ.ஆர்.:
ஓ யுவா யுவா ஒ

கோரஸ் 1:
ஜன கன மன
ஜனங்களை நினை
கனவுகள் அல்ல (அல்லது வெல்ல)
காரியம் துணை

கோரஸ் 2:
ஓளியே வழியாக
மலையே படியாக
பகையோ பொடியாக
சக் சுக் சுக் சுக் கும்செய்

M:
இனியொரு இனியொரு விதி செய்வோம்

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

M:
விதியினை மாற்றும் விதி செய்வோம்

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

M:
கோரஸ் 1
கோரஸ் 2

ஏ.ஆர்.:
ஓ யுவா யுவா ஒ ஒஹோ

M:
ஆயுதம் எடு ஆணவம் சுடு
தீப்பந்தம் எடு தீமையைச் சுடு

ஏ.ஆர்.:
இருளை எரித்து விடு
ஏழைக்கும் வாழ்வுக்கும்
இருக்கின்ற இடைவெளி குறைத்து
நிலை நிறுத்து
ஆடி கொட்டத்தில் விட்டதை சட்டத்தின் வட்டத்தை உடைத்து

M:
காட்டுக்குள் நுழைகின்ற காற்று என்றும்
காலணி எதுவும் அணிவதில்லை
ஆயிரம் இளைஞர்கள் துணிந்து விட்டால்
ஆயுதம் எதுவும் தேவையில்லை

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

M:
கோரஸ் 1

ஏ.ஆர்.:
அச்சத்தை விடு லட்சியம் தொடு
வேற்றுமை விடு வெற்றியைத் தொடு
தோழா போராடு
மலைகளில் நுழைகின்ற நதியெனெ
சுயவழி அமைத்து, படை நடத்து
அட வெற்றிக்கு பக்கத்தில்
முற்றத்தின் சுற்றத்தை நிறுத்து

M:
நல்லவர் யாவரும் ஒதுங்கிக் கொண்டால்
நரிகளின் நாட்டாமை தொடங்கிவிடும்
வாலிபக் கூட்டணி வாளெடுத்தால்
வலப்பக்கம் பூமி திரும்பி விடும்

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

M:
கோரஸ் 1
கோரஸ் 2
கோரஸ் 1

ஏ.ஆர்.:
இனியொரு இனியொரு விதி செய்வோம்

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா

ஏ.ஆர்.:
விதியினை மாற்றும் விதி செய்வோம்

G:
ஓ யுவா யுவா ஒ யுவா


| | |

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு